طرح توجیهی زیرساختی در جهت ایجاد تاب آوری منابع آبی کشور
توالی توسعه پایدار چرخه بازیافت 
نوآوری در تصفیه و بازچرخانی پساب کارواش