تجهیزات تصفیه سالن تولید

 

1-آشغالگیرهای مکانیکی و الکترومکانیکی

2-پلهای لجن روب الکترومکانیکی دوار افقی

3-تخلیط کنترها

4-زلال سازها

5-انواع هوادهی سطحی و افقی

6-دریچه های آب بند مکانیکی و الکترومکانیکی

7-واحدهای RO

8-فیلترهای شنی

9-چربی گیرها