هسته مخفی

در جهت روشن رسیدن به سطحی بالاتر و همگام با کره‌زمین، علارغم تعریف "چشم انداز ۱۴۰۴" که بدان نخواهیم رسید، مشاهده میگردد که درجا و عقب ماندگی‌مصداق پنهانی است که بدان متضاد میاندیشند.‌کشوری که از سالیان کهن غنی و منابع محور محسوب میگردید، سالیان متمادی است که توسعه ساختارهای ان‌غیر متوازن مینماید.در سایه جنگ همیشگی کشورهای دیگر‌بر سر این طول و عرض‌جغرافیایی به‌نام سرزمین ایران، در عین اعتماد به توهم قدرتمندی و بی انتها بودن منابع و ثروت‌ملی، برخی پیشرفت ها و ایجاد ها همچنان نشانی از تدبیر و درایت حاصل از کمال هوشمندی و دگراندیشی است. از ان جمله ایجاد ساختارهای اساسی از قبیل، الف ب ایران و آمایش سرزمین را میتوان اشاره نمود که تلفیق آن دو به جهت ارزیابی کامل پدیده ها و شرایط اکنون زیرساختی و مردمی منابع موجود، میتواند ایجاد میان ساختاری یکپارچه و‌پایدار و ایفا کننده نقش اساسی را باعث شود.