فهرست عناصر و تکنولوژی سالن تولید

 

1-کلروفریک

2-پلی الکترولیتها

(کاتیونی و آنیونی)

3-آب ژاول

4-پلی آلومینیوم کلراید

5_اسید کلریدریک

6_رزین های تبادل یونی ( آنیونی و کاتیونی)

7- کربن فعال

8-کیتهای تست پارامترهای شیمیایی

9-رسوب زداها