تجهیزات الکترونیکی سالن تولید

1- اتوماسیون های صنعتی و SCADA

2- ابزار دقیق

3-تابلوهای فرمان و تابلوهای توزیع

4-سیستم هشدار نشت گازهای مضر و اشتعال زا

5-سیستم آنالیز عناصر انلاین و آزمایشگاهی